CLOSE
           

DAILY DRIVE MEDIA; driven by Odiel Mennink | gespecialiseerd in post-demographic marketing.

Daily Drive Media Strateeg Odiel Mennink

Neem contact op via 06-2750 3992

Back To Top

ALGEMENE VOORWAARDEN

De opdrachtgever gaat akkoord met deze voorwaarden zodra er een schriftelijk akkoord tot de opdracht is gegeven.
Een eerste gesprek per Skype of telefoon met ons is altijd compleet gratis en geheel vrijblijvend. We bespreken dan jouw wensen en de mogelijkheden die wij jou kunnen bieden.

Offerte:
Na een eerste gesprek ontvang je van ons een voorstel met offerte. De offerte is ook geheel gratis en vrijblijvend. Er zit een houdbaarheidsdatum aan de offerte. Als je de offerte na die datum accepteert, dan kan het zijn dat de tarieven moeten worden aangepast. Als de offerte in de tussentijd niet volledig blijkt aan te sluiten bij je wensen, dan passen we hem ook graag voor je aan.

Alle door ons genoemde prijzen en tarieven zijn exclusief 21% BTW en reiskosten a 0,29 cent per gereden kilometer. Die wordt toegevoegd aan de factuur.

Aanvullende diensten:
Zaken die niet in de offerte staan vallen niet onder de afgesproken prijs. Indien opdrachtgever aanvullende diensten of producten wil ontvangen, dan wordt de prijs daarop aangepast.

Na het akkoord:
Wanneer je schriftelijk akkoord bent gegaan met de offerte gaan wij voor je aan het werk. De kosten van het gedane werk zijn voor de opdrachtgever.

Facturatie bij een kortlopende opdracht:
Wanneer wij een kortlopende opdracht hebben afgerond ontvang je de factuur.

Soms is er sprake van een tussentijdse betaling. Die wordt duidelijk op de offerte aangegeven.

De datum van plaatsing, het bestellen van het drukwerk, of andere acties van de kant van de opdrachtgever zijn daarbij niet van belang. Als wij het werk hebben afgerond dan sturen wij de factuur toe. Uiteraard is er overleg met de opdrachtgever over of de opdracht zo naar behoren is afgerond.

Facturatie bij een langlopende opdracht:
Loopt een opdracht voor meer dan een maand, dan stellen wij op een van de eerste werkdagen van de volgende maand een deelfactuur op voor het werk dat in de voorafgaande maand verricht is. Zo hoeft de opdrachtgever nooit in één keer het gehele bedrag te betalen, maar spreiden we de betaling en houden wij onze cashflow gezond. Soms is er sprake van een tussentijdse betaling. Die wordt duidelijk op de offerte aangegeven.

Bij uitzondering ontvangt de opdrachtgever de factuur een paar dagen later dan aan het begin van de maand, bijvoorbeeld als aan het eind van de maand de opdracht bijna is afgerond. Dan volgt de restfactuur in één keer een paar dagen later.

Tussentijds stopzetten:
Indien de opdracht tussentijds wordt stopgezet, na het geven van een schriftelijk akkoord, om welke reden dan ook, dan sturen wij een factuur voor het gedane werk die betaald dient te worden door de opdrachtgever. Het werk dat niet is afgemaakt blijft daarbij ons eigendom.

Controle en eigen verantwoordelijkheid:
De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het controleren en goedkeuren van het door ons geleverde werk. Uiteraard streven wij ernaar foutloos werk te leveren, maar wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor (spel-) fouten. Ook eventueel daaruit voortvloeiende kosten zijn voor de opdrachtgever. Het herstellen van eventuele fouten en bijvoorbeeld drukwerk zijn voor kosten van de opdrachtgever indien die zijn akkoord op het geleverde werk heeft gegeven.

Akkoord met gedane werk:
Wanneer de opdrachtgever de factuur voor het gedane werk heeft betaald, is hij daarmee automatisch akkoord gegaan met het geleverde werk. Er zullen daarna geen kosteloze aanpassingen meer door ons worden gedaan, tenzij in overleg.

Op tijd betalen:
Wanneer wij ons werk geleverd hebben zoals we dat hebben afgesproken, stellen wij het op prijs dat ook onze factuur wordt betaald zoals we dat hebben afgesproken. Onze betaaltermijn is standaard 14 dagen. De betaaltermijn kan afwijken van deze standaard; dit is dan vooraf schriftelijk vastgesteld. Wanneer de betaling te lang op zich laat wachten dragen wij de factuur over aan een incassobureau. Hiervoor brengen wij kosten in rekening. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,-. Wanneer wij andere afspraken maken moeten deze van te voren zijn vastgelegd.

Eigendomsrecht van het werk:
Het eigendom van het door ons gedane werk ligt bij ons totdat de daaruit voortvloeiende factuur is betaald.

Overmacht:
In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij ziekte of plotselinge, onverwachte afwezigheid van opdrachtgever, opdrachtnemer of derden, proberen we dit samen op redelijke wijze op te lossen. Als opdrachtgever onverwacht meer tijd nodig heeft dan is dat geen probleem, mits het in goed overleg gebeurt. Afhankelijk van de duur van de afwezigheid wordt de opdracht op een later moment nog eens besproken.

De deadline van een project beweegt mee met het aanleveren dan de input. Komt de input later dan afgesproken, dan verschuift de deadline mee.

Bereikbaarheid:
Wij zijn bereikbaar via telefoon, whatsapp of email. Gun ons buiten reguliere kantoortijden en in geval van een vrije dag of vakantie wat meer tijd om bij je terug te komen. Wij reageren altijd zo snel mogelijk op een bericht.

Je kunt alles met ons bespreken om de opdracht zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Goed contact en het nakomen van afspraken vinden wij zeer belangrijk. Voel je vrij om contact met ons op te nemen als je niet tevreden bent. En natuurlijk ook als je wél tevreden bent! Want daar streven we tenslotte naar.
————————————————————–>

Cookie- en Privacyverklaring

Deze Cookie- en Privacyverklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van DAILY DRIVE MEDIA tenzij deze uitdrukkelijk een eigen privacyverklaring hanteren.

In deze privacyverklaring kun je lezen hoe DAILY DRIVE MEDIA omgaat met jouw gegevens. Deze Privacyverklaring is van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de

Website, contactformulieren, nieuwsbrieven en de daarbij behorende licenties en/of accounts van DAILY DRIVE MEDIA.

Door gebruik te maken van deze producten en diensten, stem je in met deze Privacyverklaring van DAILY DRIVE MEDIA, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 53053230 (hierna: “DAILY DRIVE MEDIA”).

Verwerkte persoonsgegevens en verantwoordelijke
Wanneer u een abonnement neemt op één van onze producten of diensten, wanneer u zich registreert, een publicatie bestelt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met DAILY DRIVE MEDIA of anderszins gebruik maakt van de diensten van DAILY DRIVE MEDIA, worden de door u verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van DAILY DRIVE MEDIA.

Persoonsgegevens
Voor alle genoemde persoonsgegevens geldt dat DAILY DRIVE MEDIA alleen vastlegt als je ze verstrekt hebt. Wanneer je je registreert of een account aanmaakt op de website van DAILY DRIVE MEDIA (www.DAILY DRIVE MEDIA.nl) om producten of diensten van DAILY DRIVE MEDIA te (kunnen) bestellen worden de volgende persoonsgegevens voor onbepaalde tijd vastgelegd door DAILY DRIVE MEDIA:

Jouw naam: voorletter(s), voornaam, tussenvoegsel en achternaam
Jouw contactgegevens: adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer
Jouw bedrijfsgegevens: adres, e-mailadres en telefoonnummer
De volgende persoonsgegevens worden door DAILY DRIVE MEDIA voor onbepaalde tijd vastgelegd als je je registreert voor de DAILY DRIVE MEDIA Nieuwsbrief en om contact te leggen.

Jouw naam: voornaam, tussenvoegsel en achternaam
Jouw persoonsgegevens; geboortedatum, geboorteplaats en geslacht
Jouw contactgegevens: e-mailadres
In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan DAILY DRIVE MEDIA, kan DAILY DRIVE MEDIA aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende uw gebruik van de diensten van DAILY DRIVE MEDIA. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

gegevens betreffende gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop u ervan gebruik van maakt en het soort dienst dat wordt gebruikt;
locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt;
gegevens beschikbaar in externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publieke of commercieel beschikbare bronnen; bijvoorbeeld van een sociale media site als u verbinding maakt met onze diensten via een zodanige sociale media site.
Doeleinden verwerking persoonsgegevens
Wanneer je de gevraagde persoonsgegevens niet wilt verstrekken aan DAILY DRIVE MEDIA, kan DAILY DRIVE MEDIA de dienst of het product helaas niet aan je leveren.

Door van de producten, diensten, website(s) en/of applicaties van DAILY DRIVE MEDIA gebruik te maken, stem je in met verwerking van jouw persoonsgegevens, waaronder voor de volgende doeleinden:

het leveren van de bestelde producten en/of diensten
het naleven van een wettelijk voorschrift of een gerechtelijk bevel;
het doen van gerichte aanbiedingen en het verzenden van reclame-uitingen;
4. het informeren over diensten en updates;
het meten van de belangstelling voor DAILY DRIVE MEDIA-diensten en het bevorderen van gebruikersgemak van de website(s) en/of applicaties;
het innen van vergoedingen;
het sturen van facturen;
het afdwingen van naleving van beleid van DAILY DRIVE MEDIA en deze voorwaarden;
het registreren van meldingen van geschillen en (vermeende) inbreuken op Intellectuele eigendomsrechten alsmede het bevorderen van een oplossing van geschillen;
het beantwoorden van jouw vragen;
Voor alle overige zaken zal DAILY DRIVE MEDIA jouw gegevens uitsluitend gebruiken met jouw uitdrukkelijke toestemming.
Uw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van DAILY DRIVE MEDIA – zoals Daily Drive Media – waar DAILY DRIVE MEDIA een dochter van is – die deze Cookie- en Privacyverklaring gebruiken. Ook is het mogelijk dat wanneer u gebruik maakt van verschillende DAILY DRIVE MEDIA /Daily Drive Media producten en/of diensten, de in dat kader verstrekte gegevens tot een profiel worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere DAILY DRIVE MEDIA /Daily Drive Media producten en/of diensten. Bij gebruikmaking van onze digitale diensten, is het mogelijk dat automatisch voor u een account wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door u reeds verstrekte persoonsgegevens in het kader van één van onze andere diensten.

DAILY DRIVE MEDIA zal ervoor zorgen dat jouw gegevens adequaat worden beveiligd zodat jouw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. DAILY DRIVE MEDIA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onrechtmatige ontvreemding door derden van persoonsgegevens.

Indien websites verwijzingen bevatten, bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button, naar websites van derden, heeft DAILY DRIVE MEDIA geen zeggenschap of invloed op de inhoud en het privacy beleid van deze internetsites. Op deze internetsites val je onder het privacy beleid van de beheerder van die betreffende internetsite(s). DAILY DRIVE MEDIA aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade of onrechtmatigheid veroorzaakt door (de beheerder van) die internetsite(s).

Jouw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens
Je hebt het recht om met redelijke tussenpozen inzage in de verwerking van je persoonsgegevens te vragen. Als je van mening bent dat je persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dan kun je een verzoek tot wijziging en/of verwijdering van je persoonsgegevens aan DAILY DRIVE MEDIA richten. Ook heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Doorgifte persoonsgegevens
DAILY DRIVE MEDIA zal jouw persoonlijke gegevens alleen aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals in deze privacyverklaring omschreven, of op grond van een wettelijke verplichting aan de bevoegde instanties. Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie.

Vragen?
DAILY DRIVE MEDIA neemt jouw privacy erg serieus. Heb je vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen:

DAILY DRIVE MEDIA
Wakkerstraat 11-3, 10997 CB Amsterdam
Privacyverklaring DAILY DRIVE MEDIA vastgesteld op 21 oktober door DAILY DRIVE MEDIA
E-mail: odiel@DAILY DRIVE MEDIA.nl o.v.v. Privacy

Cookies
Bij het gebruik van de diensten van DAILY DRIVE MEDIA kan door DAILY DRIVE MEDIA en/of door derden informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Zie hier voor een uitgebreide uitleg over alle mogelijke cookies die bij een bezoek aan een van onze websites kunnen worden geplaatst.

Doeleinden gebruik cookies DAILY DRIVE MEDIA

Een cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. DAILY DRIVE MEDIA gebruikt cookies bijvoorbeeld om:

om het navigeren en het inloggen op de website van DAILY DRIVE MEDIA te vergemakkelijken of om uw instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van website DAILY DRIVE MEDIA te onthouden.
statistische doeleinden: om het gebruik van de DAILY DRIVE MEDIA websites te analyseren. Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat DAILY DRIVE MEDIA weet welke (onderdelen) van haar websites populair zijn.
(mits u daartoe toestemming hebt gegeven) advertenties op de websites (en mobiele apps) die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Voorbeeld: voor het vertonen van een video kan aan u een commercial worden vertoond. Om te voorkomen dat u telkens dezelfde commercial ziet, kan worden bijgehouden welke commercials al aan u zijn vertoond.
(met uw toestemming) voor “targeting” doeleinden: om op basis van uw surfgedrag een profiel van u op te bouwen, zodat op uw (vermoedelijke) interesses afgestemde advertenties kunnen worden vertoond. Dit profiel kan mede worden opgebouwd op basis van informatie van uw bezoek aan andere websites.
Adverteerders en door adverteerders ingeschakelde partijen om advertentieruimte in te kopen kunnen bij het tonen van advertenties via onze websites eveneens cookies plaatsen. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing.

Verwijderen en weigeren van cookies
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. Na het verwijderen en/of het weigeren van cookies kunt u overigens wel advertenties blijven zien.

Wijziging van deze Cookie- en Privacyverklaring
DAILY DRIVE MEDIA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Cookie- en Privacyverklaring Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie- en Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Cookie- en Privacyverklaring op de hoogte bent.

Deze Cookie- en Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 21 oktober 2018